polityka prywatności

ESE World B.V. („ESE”, także „my” i odmienione formy) jest dostawcą usługi w odniesieniu do tej strony internetowej i jej podstron (zwanych dalej łącznie „stroną internetową”). Jako dostawca usług doceniamy Państwa zainteresowanie naszymi produktami, usługami, naszą firmą oraz odwiedzinami na naszej stronie internetowej. Poważnie podchodzimy do ochrony i zabezpieczania Państwa danych osobowych i ich poufności, dostępności i integralności, dlatego chcemy przekazać informacje na ten temat w ramach odwiedzin naszej strony internetowej. Ochrona Państwa prywatności podczas przetwarzania danych osobowych jest dla nas bardzo ważna.

Cel i zakres

Niniejsze Zasady ochrony prywatności mają na celu zapewnienie transparentności przetwarzania danych osobowych(1) i odpowiednich zabezpieczeń zgodnie z Art. 13 europejskiego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)(2) oraz przepisami lokalnymi na podstawie europejskiej dyrektywy o prywatności w sektorze łączności elektronicznej(3) oraz dyrektywy o ciasteczkach (plikach cookie)(4). Niniejszy dokument ma na celu zapewnić przestrzeganie obowiązku informacyjnego i zasad dotyczących transparentności, a więc jest adresowany (w zakresie osobowym) do rezydentów Unii Europejskiej. Ujęte w nim przetwarzanie danych (zakres przedmiotowy) odnosi się do przetwarzania danych za pośrednictwem tej strony internetowej.

Administrator

ESE, dostawca usługi, jest administratorem w zakresie przetwarzania danych. Tożsamość i dane kontaktowe administratora i przedstawiciela administratora podano w impressum.

Inspektor ochrony danych

ESE wyznaczyła Inspektora ochrony danych (DPO). Z Inspektorem można kontaktować się bezpośrednio na adres poczty elektronicznej dataprivacyese.com.

--------------------

(1)  „dane osobowe” oznacza ją informacje o zidentyf ikowanej lub możliwej do zidentyfiko wania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfiko wania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfiko wać, w szczególności na podstawie identyf ikatora takiego jak imię i nazwisk o, numer identyf ikacyjny , dane o lokalizacji, identyf ikator interneto wy lub jeden bądź kilka szczegól nych czynnik ów określa jących fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturo wą lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

(2) ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

(3) Dyrektywa 2002/58/WE parlamentu europejskiego i rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej).

(4) DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/136/WE z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, dyrektywę 2002/58/WE dotyczącą przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów.

Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych oraz cel 

Administracja techniczna

Podczas odwiedzin naszej strony internetowej zwykle zbieramy pewne dane o Państwa przeglądarce i systemie operacyjnymi, stronie kierującej na naszą stronę internetową, odwiedzonych podstronach naszej strony internetowej i dacie Państwa wizyty. Te dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu administracji technicznej strony internetowej.

Niektóre z naszych stron wykorzystują ciasteczka sesji. Ciasteczka te pomagają zwiększyć przyjazność dla użytkownika, skuteczność i bezpieczeństwo naszej strony internetowej. Są one automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. 

Pozostałe ciasteczka pozostają w pamięci Państwa urządzenia aż do ich usunięcia. Ciasteczka te pozwalają rozpoznać Państwa przeglądarkę podczas kolejnej wizyty na stronie. 

Mogą Państwo skonfigurować przeglądarkę do informowania o stosowaniu ciasteczek, co pozwoli Państwu każdorazowo akceptować lub odrzucać stosowanie ciasteczek. Alternatywnie przeglądarkę można skonfigurować do automatycznego akceptowania ciasteczek w określonych warunkach, do ich każdorazowego odrzucania lub automatycznego usuwania ciasteczek w momencie zamknięcia przeglądarki. Zablokowanie korzystania z ciasteczek może ograniczać funkcjonalność tej strony internetowej. 

Kontrole bezpieczeństwa

Informacje przesyłane do nas przez Państwa przeglądarkę są automatycznie zbierane i przechowywane w plikach logów serwera ze względów bezpieczeństwa, np. w celu identyfikacji ataków na naszą stronę internetową. 

Informacjami tymi są:

 • typ i wersja przeglądarki,
 • stosowany system operacyjny,
 • odsyłający URL,
 • nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp,
 • czas przesłania żądania do serwera,
 • adres IP.

Narzędzia analityczne i zewnętrzne

Podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej możemy dokonywać analiz statystycznych Państwa zachowań w odniesieniu do przeglądania stron. Wykonywane jest to głównie przy użyciu ciasteczek śledzących i narzędzi analitycznych. Analiza zachowań w odniesieniu do przeglądania stron jest zwykle anonimowa, tj. na podstawie takich danych nie jest możliwe określenie Pana/Pani tożsamości. 

YouTube (transfer danych z innego kraju)

Na tej stronie internetowej stosowane są wtyczki YouTube, który jest obsługiwany przez Google. Obsługującym wtyczki jest YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Stany Zjednoczone. 

W przypadku odwiedzin na dowolnej z naszych stron zawierających wtyczkę YouTube nawiązywane jest połączenie z serwerem YouTube. Serwer YouTube jest powiadamiany o stronach w ramach naszej strony internetowej, które Państwo odwiedzili. 

Jeśli są Państwo zalogowani do swojego konta YouTube, to możliwe jest bezpośrednie powiązanie Państwa zachowań w odniesieniu do przeglądania stron z Państwa osobistym profilem. Można temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube. 

YouTube wykorzystywany jest do uzyskania atrakcyjności naszej strony internetowej. Dalsze informacje o przetwarzaniu danych użytkownika można znaleźć w deklaracji YouTube dotyczącej ochrony danych, dostępnej pod adresem https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy

Mapy Google (transfer danych z innego kraju)

Ta strona internetowa wykorzystuje usługę map Mapy Google za pośrednictwem API. Usługa jest obsługiwana przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone. 

Stosowanie Map Google wymaga zachowania Państwa adresu IP. Informacja ta jest zwykle przesyłana do serwera Google w USA, gdzie jest przechowywana. Nie mamy wpływu na to przesyłanie danych. Stosujemy Mapy Google w celu uzyskania atrakcyjności naszej strony i ułatwienia wyszukiwania miejsc podanych przez nas na stronie internetowej. 

Dalsze informacje o przetwarzaniu danych użytkownika można znaleźć w deklaracji Google dotyczącej ochrony danych, dostępnej pod adresem https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/

Google Analytics

Niniejsza strona korzysta z funkcji serwisu analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą tej usługi jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Analytics używa tak zwanych cookies (ciasteczka). Cookies to pliki tekstowe zapisywane na Twoim komputerze, umożliwiające analizę korzystania z witryny przez użytkowników. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie są przechowywane.

Przechowywanie plików cookie Google Analytics i korzystanie z tego narzędzia analizy określone są w art. 6 ust. 1 lit. F RODO. Operator niniejszej strony internetowej ma uzasadniony interes w analizie wzorców zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno usług oferowanych online, jak i swoich działań reklamowych. W przypadku, gdy wymagana jest odpowiednia zgoda (np. zgoda na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; umowa może zostać w każdej chwili unieważniona.

Anonimizacja IP

Na tej stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji adresu IP. W wyniku tego adres IP użytkownika, przed jego przekazaniem do Stanów Zjednoczonych, zostanie skrócony przez Google na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej lub innych krajów, które ratyfikowały Konwencję o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP będzie przekazywany na jeden z serwerów Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Na zlecenie operatora niniejszej witryny internetowej Google będzie wykorzystywał te informacje do analizy korzystania ze strony w celu generowania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług na rzecz operatora tej strony, związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu. Adres IP przekazywany w połączeniu z Google Analytics z Twojej przeglądarki nie może być łączony z innymi danymi będącymi w posiadaniu Google.

Wtyczka do przeglądarki

Możesz przeszkodzić archiwizacji plików cookie poprzez dokonanie odpowiednich zmian w ustawieniach przeglądarki. Zaznaczamy jednak, że w tym przypadku może się okazać, że nie będziesz mógł korzystać w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji niniejszej strony. Ponadto możesz uniemożliwić rejestrację danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem z witryny (łącznie z adresem IP) przez Google, jak również przetwarzania tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Sprzeciw wobec rejestracji danych

Możesz uniemożliwić rejestrację swoich danych przez Google Analytics, klikając na poniższy link. Spowoduje to umieszczenie pliku cookie, który uniemożliwi zapisywanie Twoich danych podczas kolejnych wizyt na tej stronie: Dezaktywacja Google Analytics.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkownika przez Google Analytics można znaleźć w Deklaracji ochrony danych osobowych Google pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Przetwarzanie danych umowy

Zawarliśmy z Google umowę o przetwarzaniu danych i w pełni stosujemy się do surowych przepisów niemieckich agencji ochrony danych osobowych podczas korzystania z Google Analytics.

.

Okres przechowywania

Dane dotyczące użytkownika lub poziomu zdarzenia przechowywane przez Google powiązane z plikami cookie, identyfikatory użytkownika lub identyfikatory reklamowe (np. pliki cookie DoubleClick, identyfikator reklamowy Android) będą anonimowe lub usuwane po 14 miesiącach. Aby uzyskać szczegółowe informacje, kliknij poniższy link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=en

Matomo (poprzednio: Piwik)

Ta strona internetowa wykorzystuje otwarte oprogramowanie analityczne Matomo, które korzysta z ciasteczek. W związku z tym informacje wygenerowane przez ciasteczko i dotyczące Państwa korzystania z tej strony internetowej są przechowywane na naszym serwerze. Przed ich zapisaniem adres IP jest anonimizowany. Ciasteczka Matomo pozostają w pamięci Państwa urządzenia aż do ich usunięcia. 

Wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej mogą Państwo zapobiec zapisywaniu tych ciasteczek. Chcemy jednak podkreślić, że taki wybór uniemożliwi korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. 

Jeśli nie zgadzają się Państwo na zapis i wykorzystanie Państwa danych, można dezaktywować te procesy tutaj. W takim przypadku w pamięci przeglądarki zostanie zapisane ciasteczko rezygnacji, które uniemożliwi Matomo zapis danych dotyczących korzystania. Jeśli usuną Państwo ciasteczka, usunięte zostanie też ciasteczko rezygnacji. Jeśli chcą Państwo zapobiec śledzeniu Państwa aktywności, to konieczne będzie jego reaktywowanie przy kolejnej wizycie na naszej stronie internetowej.

Podstawa prawna przetwarzania

Ogólnie mówiąc będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe:

 • jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie konkretnych celów,
 • na Państwa szczególne żądanie przed zawarciem umowy,
 • jeśli takie przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia umowy, której są Państwo stroną lub do podobnych czynności i w zakresie, w jakim jest to niezbędne,
 • jeśli takie przetwarzanie jest niezbędne do zabezpieczenia lub korzystania z uzasadnionych prawnie interesów realizowanych przez nas lub stronę trzecią i w zakresie, w jakim jest to niezbędne — z wyłączeniem przypadków, w których nad takimi interesami przeważają interesy lub fundamentalne prawa i wolność podmiotu danych, które wymagają ochrony danych osobowych, zwłaszcza jeśli podmiot danych jest nieletni.

Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe:

 • jeśli takie przetwarzanie jest wymagane do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy i w zakresie, w jakim jest to niezbędne,
 • jeśli takie przetwarzanie jest wymagane do ochrony Państwa podstawowych interesów lub interesów innej osoby fizycznej i w zakresie, w jakim jest to niezbędne,
 • jeśli takie przetwarzanie jest wymagane do przeprowadzenia czynności wykonywanych w ramach interesu publicznego lub w związku z czynnościami urzędów, w których uczestniczymy.

Będziemy przetwarzać  dane o ruchu, szczegółowe billingi, identyfikację linii i dane o lokalizacji inne niż dane o ruchu, które podlegają opisanym powyżej warunkom na podstawie RODO i miejscowym przepisom na podstawie dyrektywy o prywatności w sektorze łączności elektronicznej. Przetwarzanie będzie prowadzone wyłącznie zgodnie z tymi warunkami. Będziemy przetwarzać ciasteczka, które podlegają opisanym powyżej warunkom na podstawie RODO i miejscowym przepisom na podstawie dyrektywy o prywatności w sektorze łączności elektronicznej. Przetwarzanie będzie prowadzone wyłącznie zgodnie z tymi warunkami.

W przypadku złożenia do ESE wezwania do udostępnienia danych przez organizacje stanowe i urzędy sprawdzimy, czy takie wezwanie jest zasadne. 

Odbiorcy danych osobowych

ESE i personel zewnętrzny mogą mieć dostęp do danych osobowych zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem, jeśli muszą wykonywać zgodne z prawem czynności.

Bezpieczeństwo danych

ESE wykorzystuje techniczne i organizacyjne zabezpieczenia w celu ochrony dostarczonych przez Państwa danych, które są zarządzanie przez ESE w celu zapewnienia poufności, dostępności i integralności. Dane są chronione przed manipulacją, utratą, zniszczeniem i dostępem stron trzecich. Zabezpieczenia są ciągle ulepszane, zgodnie z rozwojem technologii. 

Strona dla celów bezpieczeństwa i wysyłania poufnej zawartości — takiej jak zapytania, które przesyłają Państwo do nas jako korzystający ze strony — wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Szyfrowane połączenie można rozpoznać w przeglądarce internetowej na podstawie zmiany przedrostka adresu z „http://” na „https://” i wyświetlenia ikony kłódki w pasku adresu przeglądarki.

Prawa podmiotu danych

Mogą Państwo kontaktować się z nami i naszym Inspektorem ochrony danych w dowolnym momencie w celu zadania jakichkolwiek pytań dotyczących zagadnień prywatności i ochrony danych lub w celu skorzystania z przysługujących Państwu praw.

Wycofanie zgody.

Wiele operacji przetwarzania danych można prowadzić jedynie za Państwa wyraźną zgodą. Mogą Państwo w każdej chwili wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. Do przekazania takiego żądania wystarczy wysłanie nieformalnej wiadomości e-mail. Dane przetwarzane przed odebraniem Państwa żądania mogą być dalej przetwarzane zgodnie z prawem. 

Dostęp, korekta i usuwanie

Zawsze przysługuje Państwu prawo do uzyskania informacji o Państwa zachowanych danych, ich pochodzeniu, ich odbiorcach i celu ich zbierania. Uzyskanie informacji nie wiąże się z żadnymi kosztami. Mają też Państwo prawo zażądać korekty, blokady lub usunięcia danych. Na żądanie, w możliwie najkrótszym terminie i zgodnie z właściwymi przepisami ESE powiadomi Państwa czy i jakie dane osobowe na Państwa temat zostały przez nas zapisane. Jeśli są Państwo zarejestrowani jako użytkownicy, mogą Państwo samodzielnie przeglądać dane, usuwać je lub zmieniać. Jeśli pomimo naszych starań mających zapewnić, że przechowywane są dokładne i aktualne dane, zachowane zostaną nieprawidłowe informacje, zmienimy je na Państwa żądanie.

Prawo do przenośności danych

W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz w sposób zautomatyzowany mają Państwo prawo do otrzymywania danych osobowych dotyczących Państwa, które nam przekazano, w ustrukturyzowanym, powszechnym i czytelnym dla urządzeń elektronicznych formacie. Mają Państwo prawo przekazać dane innemu administratorowi bez przeszkód.  Jeśli jest to możliwe pod względem technicznym, to przysługuje Państwo prawo do przekazania Państwa danych bezpośrednio od nas do innego administratora.

Prawo do składania skarg do właściwych urzędów

W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych podmiot danych może złożyć skargę do właściwych urzędów. Właściwym urzędem do spraw przepisów o ochronie danych jest urząd ds. prywatności danych w Holandii:

Autoriteit Persoonsgegevens
Prins Clauslaan 60
Skr. poczt. 93374
2509 AJ Den Haag/The Hague
Tel. +31 70 888 8500
Faks +31 70 888 8501
e-mail: infoautoriteitpersoonsgegevens.nl
Strona internetowa: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Korzystanie z przysługujących praw

W przypadku dalszych pytań związanych z zagadnieniem prywatności i ochrony danych lub chęci skorzystania z przysługujących Państwu praw mogą Państwo kontaktować się z nami i naszym Inspektorem ochrony danych w dowolnym momencie pod adresem dataprivacyese.com.

Disable Matomo

TYPO3-Programming
Delta Media GmbH, Paderborn