Polityka prywatności

1. Ogólny opis ochrony danych

Informacje ogólne

Poniższe informacje pozwolą użytkownikowi na zapoznanie się w przystępny sposób z tym, co dzieje się z jego danymi osobowymi podczas odwiedzania tej strony internetowej. Termin „dane osobowe" obejmuje wszystkie dane, które mogą być wykorzystane do identyfikacji użytkownika. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć w naszym Oświadczeniu o ochronie danych osobowych zamieszczonym poniżej.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za zapisywanie danych na naszej stronie internetowej (tzn. kto jest „administratorem danych osobowych”)?

Dane na tej stronie internetowej są przetwarzane przez operatora strony internetowej, którego dane kontaktowe można sprawdzić w sekcji niniejszej Polityki prywatności zatytułowanej „Informacje o podmiocie odpowiedzialnym (określanym w RODO jako „administrator danych”)”.

W jaki sposób zapisujemy dane użytkownika?

Państwa dane są przez nas zapisywane po pierwsze dlatego, że nam je Państwo przekazują. Mogą to być na przykład informacje wprowadzane do naszego formularza kontaktowego.
Pozostałe dane są zapisywane przez nasze systemy informatyczne automatycznie lub po wyrażeniu przez Państwa zgody na ich zapis podczas odwiedzania strony internetowej. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas żądania strony). Gromadzenie tych danych odbywa się automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

Do jakich celów wykorzystujemy Państwa dane?

Część danych jest zapisywana w celu zapewnienia bezbłędnego udostępniania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowania użytkownika.

Jakie prawa przysługują użytkownikowi w odniesieniu do jego danych osobowych?

Użytkownik może w każdej chwili uzyskać dostęp do informacji o źródle, odbiorcach i celach zarchiwizowanych danych osobowych bez konieczności wnoszenia opłaty za ich ujawnienie. Może również żądać sprostowania lub usunięcia swoich danych. Jeżeli wyraził zgodę na przetwarzanie danych, może w każdej chwili wystąpić o cofnięcie tej zgody, co będzie miało wpływ na wszelkie przetwarzanie danych w przyszłości. Użytkownik ma także prawo do zażądania, aby przetwarzanie jego danych zostało w określonych okolicznościach ograniczone. Ponadto może odwołać się do odpowiedniego organu nadzoru.
Prosimy o kontakt w razie pytań dotyczących tej lub jakiejkolwiek innej kwestii związanej z ochroną danych osobowych.

Narzędzia analityczne i narzędzia dostarczane przez strony trzecie

Istnieje możliwość, że podczas odwiedzania tej strony internetowej Państwa preferencje przeglądania zostaną poddane analizie statystycznej. Takie analizy są wykonywane głównie za pomocą programów analitycznych.
Szczegółowe informacje na temat wykorzystywanych przez nas programów analitycznych można znaleźć w naszym Oświadczeniu o ochronie danych osobowych poniżej.

2. Hosting

Hosting zewnętrzny

Nasza strona jest hostowana przez zewnętrznego usługodawcę (firmę hostingową). Dane osobowe zebrane na tej stronie są przechowywane na serwerach należących do firmy hostingowej. Mogą one obejmować, chociaż nie tylko, adresy IP, zapytania o kontakt, metadane i dane dotyczące komunikacji, dane dotyczące umowy, dane kontaktowe, nazwy, dostępy do strony internetowej i inne dane generowane przez stronę.
Hosting jest wykorzystywany w celu realizacji umowy z naszymi potencjalnymi i obecnymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i skutecznego dostarczenia naszej oferty online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
Nasza firma hostingowa będzie przetwarzać Państwa dane tylko w zakresie niezbędnym do wypełnienia swoich zobowiązań jako usługodawcy i będzie postępować zgodnie z naszymi instrukcjami w odniesieniu do tych danych.
Naszą firmą hostingową jest:
Host Europe GmbH
Hansestrasse 111
DE-51149 Köln

Przetwarzanie danych

Z naszym dostawcą usług hostingowych zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych (DPA). Jest to umowa wynikająca z przepisów o ochronie danych osobowych, która gwarantuje, że nasz zewnętrzny usługodawca będzie przetwarzał dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie na podstawie naszych instrukcji i zgodnie z RODO.

3. Informacje ogólne i obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tej strony internetowej bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Dlatego też traktujemy Państwa dane osobowe jako informacje poufne, zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz z niniejszym Oświadczeniem o ochronie danych.
Podczas korzystania z naszej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe obejmują dane, które mogą być wykorzystane do osobistej identyfikacji użytkownika. Niniejsze Oświadczenie o ochronie danych osobowych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy, a także do jakich celów je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu informacje te są gromadzone.
Niniejszym informujemy, że transmisja danych przez Internet (np. poprzez komunikację e-mailową) może być narażona na luki w zabezpieczeniach. Całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Informacje o podmiocie odpowiedzialnym (określanym w RODO jako „administrator danych osobowych”)

Administratorem przetwarzającym dane na tej stronie internetowej jest:
ESE World B.V.
Luxemburglaan 35
6199 AM Maastricht-Airport
Holandia
Telefon: +31 43 351 70 00
E-mail: dataprivacy@ese.com
Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi podejmuje decyzje dotyczące celów i środków przetwarzania danych osobowych (np. nazwisk, adresów e-mail itp.).

Czas przechowywania

O ile w niniejszej polityce prywatności nie określono bardziej szczegółowego okresu przechowywania, Państwa dane osobowe pozostaną u nas do czasu, w którym powód, dla którego zostały zebrane, nie będzie już miał zastosowania. W przypadku złożenia przez Państwa uzasadnionego wniosku o usunięcie danych lub cofnięcia nam zgody na przetwarzanie danych, dane te zostaną usunięte, chyba że mamy inne prawnie dozwolone powody przechowywania Państwa danych osobowych (np. okresy przechowywania danych na podstawie przepisów prawa podatkowego lub handlowego); w tym ostatnim przypadku usunięcie nastąpi po ustaniu tych powodów. 

Wyznaczenie administratora bezpieczeństwa danych

Powołaliśmy w naszej firmie administratora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób:
ESE World B.V
Luxemburglaan 35
NL-6199 AM Maastricht-Airport
Telefon: +31 43 351 70 00
E-mail: dataprivacy[@]ese.com

Informacje o przekazywaniu danych do USA i innych krajów spoza UE

Do wykorzystywanych przez nas narzędzi należą narzędzia firm z siedzibą w Stanach Zjednoczonych lub w innych niezabezpieczonych z punktu widzenia ochrony danych krajów spoza UE. Jeśli narzędzia te są aktywne, Państwa dane osobowe mogą być potencjalnie przekazywane do krajów spoza UE i tam przetwarzane. Zwracamy uwagę, że w tych krajach nie można zagwarantować poziomu ochrony danych porównywalnego z poziomem ochrony w UE. Na przykład, przedsiębiorstwa amerykańskie są zobowiązane do udostępniania danych osobowych agencjom bezpieczeństwa, a Państwo jako osoba, której dane dotyczą, nie mają możliwości dochodzenia swoich praw na drodze sądowej. Dlatego też nie można wykluczyć, że agencje amerykańskie (np. Secret Service) mogą przetwarzać, analizować i trwale archiwizować Państwa dane osobowe w celu prowadzenia inwigilacji. Na tego typu działania związane z przetwarzaniem danych nie mamy żadnego wpływu.

Odwołanie przez użytkownika zgody na przetwarzanie danych

Duża liczba operacji przetwarzania danych jest możliwa tylko za Państwa wyraźną zgodą. Ponadto w każdej chwili mogą Państwo odwołać udzieloną wcześniej zgodę. Nie narusza to legalności gromadzenia danych, które miało miejsce przed odwołaniem przez Państwa zgody.

Prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach; prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec reklamy bezpośredniej (Art. 21 RODO)

W PRZYPADKU, GDY DANE SĄ PRZETWARZANE NA PODSTAWIE ART. 6 UST. 1 LIT. E) LUB F) RODO, PRZYSŁUGUJE PAŃSTWU PRAWO DO WNIESIENIA W DOWOLNYM MOMENCIE SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE PRZESŁANEK WYNIKAJĄCYCH Z PAŃSTWA SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI. DOTYCZY TO RÓWNIEŻ WSZELKIEGO PROFILOWANIA OPARTEGO NA TYCH PRZEPISACH. W CELU OKREŚLENIA PODSTAWY PRAWNEJ, NA KTÓREJ OPIERA SIĘ PRZETWARZANIE DANYCH, PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYM OŚWIADCZENIEM O OCHRONIE DANYCH. JEŻELI ZGŁOSZĄ PAŃSTWO SPRZECIW, NIE BĘDZIEMY DŁUŻEJ PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE PRZEDSTAWIĆ ISTOTNE POWODY UZASADNIAJĄCE PRZETWARZANIE PAŃSTWA DANYCH, KTÓRE PRZEWAŻAJĄ NAD PAŃSTWA INTERESAMI, PRAWAMI I WOLNOŚCIAMI LUB JEŻELI CELEM PRZETWARZANIA JEST DOCHODZENIE, WYKONYWANIE LUB OBRONA ROSZCZEŃ (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 1 RODO).
JEŻELI PAŃSTWA DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE W CELU PROWADZENIA REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W CELU PROWADZENIA TAKIEJ REKLAMY. DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA W ZAKRESIE, W JAKIM JEST ONO POWIĄZANE Z TAKĄ REKLAMĄ BEZPOŚREDNIĄ. W PRZYPADKU, GDY WYRAŻĄ PAŃSTWO SPRZECIW, PAŃSTWA DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ JUŻ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 2 RODO).

Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia przepisów RODO, osoby, których dane dotyczą, mają prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim miejsca swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Prawo do złożenia skargi obowiązuje niezależnie od wszelkich innych postępowań administracyjnych lub sądowych dostępnych w charakterze środków prawnych.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo zażądać, abyśmy przekazali Państwu lub osobie trzeciej wszelkie dane, które automatycznie przetwarzamy na podstawie Państwa zgody lub w celu realizacji umowy, w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, nastąpi to tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL i/lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony przekazywania treści poufnych, takich jak zamówienia zakupu lub zapytania, które przekazują nam Państwo jako operatorowi strony, strona korzysta z programu szyfrującego SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” oraz po tym, że w wierszu przeglądarki pojawia się symbol kłódki.
Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywne, przekazywane nam dane nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.

Informowanie o danych, ich korygowanie i usuwanie

W ramach obowiązujących przepisów ustawowych mogą Państwo w każdej chwili zażądać informacji o swoich zarchiwizowanych danych osobowych, ich źródle i odbiorcach oraz o celu przetwarzania Państwa danych. Przysługuje Państwu również prawo do korekty lub usunięcia Państwa danych. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące tego tematu lub inne pytania dotyczące danych osobowych, prosimy o kontakt z nami w dowolnym momencie.

Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania

Mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. W tym celu mogą Państwo zwrócić się do nas w każdej chwili. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania dotyczy następujących przypadków:
    • W przypadku zakwestionowania przez Państwa poprawności zarchiwizowanych przez nas danych, będziemy z reguły potrzebować czasu na weryfikację takiego zgłoszenia. W czasie trwania tego procesu mogą Państwo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych.
    • Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych było/jest prowadzone w sposób niezgodny z prawem, mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania tych danych zamiast żądania ich usunięcia.
    • Jeżeli Państwa dane osobowe nie są nam już potrzebne, a są z kolei Państwu potrzebne do wykonywania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych zamiast ich usunięcia.
    • W przypadku zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu na podstawie art. 21 ust. 1 RODO, Państwa prawa i nasze prawa będą musiały być rozważone względem siebie. W oczekiwaniu na ustalenie, czyje interesy przeważają, mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
Jeżeli zastrzegli Państwo przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te - z wyjątkiem ich archiwizacji - mogą być przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu dochodzenia, wykonania lub obrony uprawnień wynikających z przepisów prawa lub w celu ochrony praw innych osób fizycznych lub prawnych, bądź też z uwagi na ważne względy interesu publicznego wskazane przez Unię Europejską lub państwo członkowskie UE.

4. Zapisywanie danych na naszej stronie internetowej

Pliki cookies s

Nasze strony wykorzystują pliki określane mianem „cookies”. Cookies to małe pliki tekstowe, które nie powodują żadnych szkód w Państwa urządzeniu. Są one przechowywane tymczasowo w trakcie sesji (sesyjne pliki cookies) lub są trwale archiwizowane na urządzeniu użytkownika (stałe pliki cookies). Sesyjne pliki cookies są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty na stronie. Stałe pliki cookies pozostają zarchiwizowane na Państwa urządzeniu do czasu ich aktywnego usunięcia przez Państwa lub do czasu ich automatycznego usunięcia przez Państwa przeglądarkę internetową.
W niektórych przypadkach, po wejściu na naszą stronę internetową na Państwa urządzeniu mogą być zapisywane pliki cookies osób trzecich (pliki cookies osób trzecich). Takie pliki cookies umożliwiają Państwu lub nam korzystanie z określonych usług oferowanych przez osoby trzecie (np. pliki cookies do przetwarzania usług płatniczych).
Pliki cookies pełnią różne funkcje. Wiele plików cookies jest technicznie niezbędnych, ponieważ niektóre funkcje strony internetowej nie mogłyby działać bez plików cookies (np. obsługa koszyka zakupów lub wyświetlanie filmów). Celem innych plików cookies może być analiza zachowań użytkowników lub wyświetlanie materiałów promocyjnych.
Pliki cookies, które są wymagane do obsługi komunikacji elektronicznej (wymagane pliki cookies) lub do zapewnienia określonych funkcji, z których chcą Państwo korzystać (funkcjonalne pliki cookies, np. do obsługi funkcji koszyka zakupów), lub te, które są niezbędne do optymalizacji strony internetowej (np. pliki cookies wykorzystywane do pomiarów oglądalności strony), są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 litera f) RODO, chyba że podana zostanie inna podstawa prawna. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookies, aby zapewnić technicznie bezbłędne i zoptymalizowane świadczenie swoich usług. Jeżeli zwrócono się o Państwa zgodę na zapisywanie plików cookies, odpowiednie pliki cookies są zapisywane wyłącznie na podstawie uzyskanej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO); zgoda ta może być cofnięta w dowolnym momencie.
Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę tak, aby otrzymywać informację o ustawieniach plików cookies i zezwalać na nie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczyć ich akceptację w niektórych przypadkach lub ogólnie oraz aktywować automatyczne ich usuwanie przy zamykaniu przeglądarki. Jeśli wyłączą Państwo obsługę plików cookies, funkcjonalność strony internetowej może zostać ograniczona.
Jeśli pliki cookies są wykorzystywane przez firmy trzecie lub do celów analizy, poinformujemy o tym Państwa oddzielnie zgodnie z niniejszymi Zasadami ochrony danych i w razie potrzeby poprosimy o zgodę na ich używanie.

Pliki dziennika serwera

Dostawca tej strony i jej stron automatycznie gromadzi i zapisuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które Państwa przeglądarka przekazuje nam automatycznie. Informacje te obejmują:
    • Typ i wersję używanej przeglądarki
    • Używany system operacyjny
    • Odsyłacz URL
    • Nazwę hosta komputera uzyskującego dostęp
    • Moment czasowy połączenia z serwerem
    • Adres IP
Dane te nie są integrowane z innymi źródłami danych.
Dane te są zapisywane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnym prezentowaniu i optymalizacji strony internetowej operatora. Aby to było możliwe, konieczne jest rejestrowanie plików dziennika serwera.

Formularz kontaktowy

WW przypadku otrzymania od Państwa zapytania za pośrednictwem udostępnionego przez nas formularza kontaktowego, informacje podane w formularzu kontaktowym, jak również wszelkie podane w nim dane kontaktowe będą przez nas przechowywane w celu obsługi zapytania oraz w przypadku konieczności zadania dalszych pytań. Nie będziemy udostępniać tych informacji bez Państwa zgody.
Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, jeśli Państwa żądanie jest związane z realizacją umowy lub jeśli jest to konieczne do wprowadzenia w życie środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie danych opiera się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w skutecznym przetwarzaniu skierowanych do nas zgłoszeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) lub na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), jeśli wystąpiono z takim wnioskiem.
Informacje podane przez Państwa w formularzu kontaktowym są przechowywane u nas do czasu, kiedy zażądają Państwo usunięcia danych, cofną Państwo zgodę na archiwizację danych lub gdy ustanie cel, dla którego informacje są archiwizowane (np. po udzieleniu przez nas odpowiedzi na Państwa zapytanie). Nie narusza to bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów na temat okresów przechowywania danych.

Wniosek złożony za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu

Jeśli nawiążą Państwo z nami kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, Państwa zapytanie wraz ze wszystkimi związanymi z nim danymi osobowymi (nazwisko, zapytanie) zostanie przez nas zapisane i przetworzone w celu realizacji Państwa zapytania. Nie przekazujemy tych danych dalej bez Państwa zgody.
Dane te są przetwarzane na podstawie Art.6 ust. 1 lit. b) RODO w przypadku, kiedy Państwa zapytanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do realizacji środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach dane są przetwarzane na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów w skutecznym rozpatrywaniu złożonych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) lub na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), jeśli została ona uzyskana.
Dane udostępnione nam przez Państwa za pośrednictwem zapytań kontaktowych pozostają u nas do momentu, gdy zażądają Państwo ich usunięcia, cofną zgodę na ich przechowywanie lub gdy ustanie cel ich przechowywania (np. po zrealizowaniu Państwa zapytania). Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności ustawowe okresy przechowywania danych - pozostają nienaruszone.

5. Narzędzia analityczne i reklama

Matomo (dawniej Piwik)

Na naszej stronie internetowej wykorzystywana jest usługa analizy sieciowej Matomo o otwartym kodzie źródłowym. Matomo wykorzystuje technologie, które umożliwiają rozpoznanie użytkownika na wielu stronach w celu analizy jego zachowań (np. cookies lub metoda identyfikacji urządzeń typu fingerprinting). Informacje zarejestrowane przez Matomo na temat korzystania z tej strony internetowej będą przechowywane na naszym serwerze. Przed archiwizacją, adres IP zostanie poddany anonimizacji.
Poprzez Matomo, jesteśmy w stanie zbierać i analizować dane na temat użytkowania naszej strony internetowej przez odwiedzających. Dzięki temu możemy dowiedzieć się na przykład, kiedy nastąpiły odsłony strony i z jakiego regionu pochodzą. Ponadto gromadzimy różne pliki dziennika (np. adres IP, odsyłacz, przeglądarka i używany system operacyjny) i możemy zmierzyć, czy odwiedzający naszą stronę wykonują określone działania (np. kliknięcia, zakupy itp.).
Korzystanie z tego narzędzia analitycznego jest oparte na Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Operator strony internetowej ma prawnie uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników, aby optymalizować ofertę internetową i reklamę. Jeśli wymagana jest odpowiednia zgoda (np. zgoda na przechowywanie plików cookies), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; zgoda ta może być cofnięta w dowolnym momencie.

Anonimizacja adresów IP

Do analizy za pomocą Matomo używamy anonimizacji adresów IP. Państwa adres IP jest skracany przed analizą, tak że nie można go już jednoznacznie przyporządkować do Państwa osoby.

Hosting

Umieszczamy Matomo wyłącznie na naszych własnych serwerach, dzięki czemu wszystkie dane analityczne pozostają u nas i nie są przekazywane dalej.

6. Wtyczki i narzędzia

Vimeo

Strona używa wtyczek portalu wideo Vimeo. Dostawcą jest Vimeo Inc, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.
Jeśli odwiedzą Państwo jedną ze stron należącą do naszej strony, na której zamieszczono film wideo Vimeo, zostanie nawiązane połączenie z serwerami Vimeo. W efekcie, serwer Vimeo otrzyma informację, którą z naszych stron Państwo odwiedzili. Ponadto Vimeo otrzyma Państwa adres IP. Dzieje się tak również wtedy, gdy użytkownik nie jest zalogowany na Vimeo lub nie posiada konta na Vimeo. Informacje zarejestrowane przez Vimeo zostaną przesłane na serwer Vimeo w Stanach Zjednoczonych.
Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie Vimeo, umożliwiają Państwo Vimeo bezpośrednie przyporządkowanie Państwa zachowań związanych z przeglądaniem stron do Państwa osobistego profilu. Można temu zapobiec, wylogowując się z konta Vimeo.
Vimeo wykorzystuje pliki cookies lub porównywalne technologie rozpoznawania (np. metoda identyfikacji urządzeń fingerprinting) do rozpoznawania osób odwiedzających stronę.
Korzystanie z Vimeo wynika z naszego zapotrzebowania na atrakcyjną prezentację naszych treści online. Zgodnie z Art. 6 ust 1 lit f) RODO, jest to prawnie uzasadniony interes. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; zgoda ta może być cofnięta w dowolnym momencie.
Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie Standardowych Klauzul Umownych (SCC) Komisji Europejskiej oraz, według Vimeo, na podstawie „prawnie uzasadnionych interesów biznesowych”. Szczegóły można znaleźć tutaj:
https://vimeo.com/privacy.
Więcej informacji o tym, jak Vimeo obchodzi się z danymi użytkowników, można znaleźć w Polityce prywatności danych Vimeo pod adresem:
https://vimeo.com/privacy.

OpenStreetMap

Korzystamy z usługi mapowania udostępnianej przez OpenStreetMap (OSM). Dostawcą tej usługi jest Open-Street-Map Foundation (OSMF), 132 Maney Hill Road, Sutton Coldfield, West Midlands, B72 1JU, Zjednoczone Królestwo.
Przy odwiedzaniu jakiejkolwiek strony internetowej, na której zainstalowano OpenStreetMap, Państwa adres IP i inne informacje dotyczące Państwa zachowań na tej stronie będą przekazywane do OSMF. W pewnych okolicznościach, OpenStreetMap zapisze pliki cookies w przeglądarce użytkownika lub użyje porównywalnych technologii rozpoznawania.
Ponadto Państwa lokalizacja może być rejestrowana, jeśli wydali Państwo na to zgodę w ustawieniach swojego urządzenia, np. w telefonie komórkowym. Dostawca tej strony nie ma kontroli nad tego typu transferem danych. Aby uzyskać szczegółowe informacje, prosimy zapoznać się z polityką prywatności danych OpenStreetMap pod następującym linkiem:
https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy.
Korzystamy z OpenStreetMap w celu zapewnienia atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online i ułatwienia odwiedzającym znalezienia miejsc wskazanych na naszej stronie internetowej. Stanowi to prawnie uzasadnione podstawy w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jeśli wymagana jest odpowiednia zgoda (np. zgoda na przechowywanie plików cookies), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; zgoda ta może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

7. Usługi spersonalizowane

Podania o pracę

Odwiedzającym naszą stronę internetową oferujemy możliwość składania do nas podań o pracę (np. pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub poprzez formularz online). Poniżej informujemy o zakresie, celu i sposobie wykorzystania danych osobowych, które otrzymujemy od Państwa w związku z procesem składania podań. Zapewniamy, że gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych i wszystkimi innymi przepisami ustawowymi, a Państwa dane będą zawsze traktowane jako ściśle poufne.

Zakres i cel gromadzenia danych

Jeżeli złożą Państwo do nas podanie o pracę, będziemy przetwarzać wszelkie powiązane dane osobowe (np. dane teleadresowe, dokumenty dotyczące podania, notatki sporządzone podczas rozmów kwalifikacyjnych itp.), jeżeli są one niezbędne do podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku pracy. Podstawą prawną dla powyższego jest § 26 RODO zgodnie z prawem niemieckim (negocjacje w sprawie stosunku pracy), Art. 6 ust.1 lit. b) RODO (ogólne negocjacje umowne) oraz - o ile wyrazili Państwo na to zgodę - Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Udzieloną zgodę można w każdej chwili odwołać. W naszej firmie, Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie osobom, które są zaangażowane w przetwarzanie Państwa podania o pracę.
Jeśli Państwa podanie o pracę zakończy się rekrutacją, przekazane przez Państwa dane zostaną zarchiwizowane na podstawie § 26 RODO i art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu realizacji stosunku pracy w naszym systemie przetwarzania danych.

Okres archiwizacji danych

Jeśli nie będziemy mogli złożyć Państwu oferty pracy lub odrzucą Państwo taką ofertę względnie wycofają podanie, zastrzegamy sobie prawo do zachowania podanych przez Państwa danych na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) przez okres do 6 miesięcy od zakończenia procedury rozpatrywania podania (odrzucenia lub wycofania podania). Po tym czasie dane zostaną usunięte, a fizyczne dokumenty związane z podaniem zniszczone. Przechowywanie danych służy w szczególności jako dowód w przypadku sporu prawnego. Jeżeli jest oczywiste, że dane będą potrzebne po upływie 6-miesięcznego okresu (np. z powodu zbliżającego się lub toczącego się sporu prawnego), usunięcie nastąpi dopiero wtedy, gdy ustanie cel dalszego przechowywania.
Dane mogą być przechowywane przez dłuższy czas również wtedy, gdy wyrazili Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) lub gdy ustawowe wymogi dotyczące przechowywania danych wykluczają ich usunięcie.

Disable Matomo

TYPO3-Programming
Delta Media GmbH, Paderborn